16 Mar 2023

Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора.

Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ отново препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора.

Перспективата остава стабилна, благодарение на поддържаната от общината политика за нисък пряк дълг и разумни нива на ликвидност, компенсирайки по този начин променливостта на приходите. Очакванията са още, градската управа да продължи да отстоява ангажимента си за бюджетна дисциплина и след местните избори през настоящата година, тъй като именно така дългът на града е задържан сравнително нисък в национално и международно измерение. Прогнозата на анализаторите е темпът на икономически растеж на Стара Загора да е сходен на този на българската икономика и да продължи да се влияе значително от финансирането от фондовете на ЕС. Градът ще продължи да постига оперативни бюджетни излишъци, благодарение на увеличаващите се трансфери от централния бюджет, както и от повишаващата се събираемост от данъци. Въпреки силните финансови показатели на Стара Загора, които смекчават рисковете от ограничената предвидимост на институционалната рамка, под която оперират българските градове, неяснотата върху капиталовите трансфери от централната власт затруднява дългосрочното финансово планиране на града.

More news

News and events 27 Feb 2023

Община Стара Загора организира първото по рода си Кариерно изложение…

News and events 12 Jan 2023

THE MUNICIPALITY OF STARA ZAGORA AND THE BULGARIAN STOCK EXCHANGE…

News and events 09 Jan 2023

Stara Zagora actively works with class "A" investors

View all news