Municipal properties


Програма за управление и разпореждане с общински имоти

ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година